การพนัน คือ

การพนัน-คือ

การพนัน คือ

การพนัน คือ พนัน (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบ และ ฝีมือ โดยพนันเอาเงิน หรือ ทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเลียด เป็นต้นการพนัน เป็นการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงร่วมกัน ทำการเสี่ยงโชค เพื่อที่จะเอาจากทรัพย์สินของผู้อื่น และ เพื่อพนันกัน การเล่นพนัน เป็นอบายมุขอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ประชาชนมัวเมาในการเสี่ยงโชค

ซึ่งอาจทำให้ครอบครัวของผู้เล่น ได้รับความเดือดร้อน และ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ที่มีผลกระทบถึงความสงบเรียบร้อย ของสังคมโดยส่วนรวม เศรษฐกิจ และ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง เล่นเอาเงิน หรือ สิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย

การเล่นเช่นนั้นเรียกว่า การพนันข้อมูลจากการสอบถามพบว่าการติดพนันมาจากสาเหตุ คือ เกมบางประเภทที่เดินเกมด้วยความรวดเร็ว ใช้เวลาเล่นสั้น และ เห็นผลเร็ว ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเพลิดเพลินจนตกอยู่ในภาวะมัวเมา จำนวนเงินรางวัลที่มียอดเงินสูง(แจ็คพ็อท)ล่อใจและกระตุ้นให้เล่นต่อ

บรรยากาศอันหรูหราตระการตาในสถานคาสิโนทำให้ผู้เล่นลุ่มหลง อยู่ในโลกของแสงสี เช่นเดียวกับเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นจำนวนมาก สนุกสนาน และ ติดพันจนไม่อาจถอนตัวออกจากการเล่นได้ การเล่นที่เกือบชนะ สร้างความรู้สึกว่าชัยชนะและรางวัลอยู่ใกล้แค่เอื้อมจึงต้องการเล่นต่อ

การพนัน และ ความหมายตามกฎหมาย

การพนัน-คือ2

คำว่า การพนัน สื่อความหมายด้านลบในภาษาไทย เมื่อครั้งที่พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ออกมานั้นสังคมไทยไม่รู้จักคำว่า การเสี่ยงโชค เนื่องจากเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นไม่เกิน 30 ปีมานี้เอง

เนื่องจากพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่า “พนัน” ไว้โดยเฉพาะ แต่จากการศึกษากฎหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าคำว่า “พนัน” นั้น มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายทั่วไปและความหมายตามพจนานุกรม กล่าวคือ “พนัน” หรือการพนัน คือ การที่บุคคลสองคนขึ้นไปเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยความฉลาด ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม

ไหวพริบ และ ฝีมือ เพื่อพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเลียด เป็นต้น การเล่นเช่นนั้นเรียกว่า การพนัน ศาลฎีกาได้วินิจฉัยการเล่นที่เป็นการพนันไว้ว่า จะต้องมีลักษณะที่ผู้เล่นเสี่ยงต่อการได้ และ เสียคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ 11) ได้ให้ความเห็นว่า ลักษณะที่สำคัญของการพนัน คือ จะต้องเป็นการเล่นที่เป็นการเสี่ยงโชคต่อการได้หรือเสียประโยชน์ดังนั้น

การเล่นย่อมหมุ่งหมายที่การหวังประโยชน์ได้เสียทรัพย์สินในลักษณะเพื่อการโดยเฉพาะ ไม่ว่า คนกับคนจะเล่นด้วยกัน คนเล่นกับเครื่องกล หรือตู้เกมส์ต่างๆ หากมุ่งหวังที่ทรัพย์จึงเป็นการพนัน แต่ถ้าไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวทรัพย์ แม้จะเป็นการแข่งขัน ก็มิอาจถือว่าเป็นการพนัน เช่น การทายผลฟุตบอล ใครแพ้ต้องเลี้ยงข้าว หรือ เล่นเกมส์กับตู้เกมส์แม้หวังผลแพ้ชนะแต่ถ้ามุ่งเน้นเพื่อความสนุกสนาน

คำนิยามจากนักวิชาการด้านกฎหมาย

คือ รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ การพนัน คือ สัญญาที่ก่อให้เกิดการเสียเงินหรือทรัพย์สิน โดยคู่สัญญาถือเอาผลแห่งเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน ซึ่งคู่สัญญาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเครื่องชี้ขาด” ชุมพล โลหะชาละ การพนัน คือ การเข้าเล่นเสี่ยงโชค ซึ่งต้องใช้ไหวพริบและฝีมือมาพนันเอาทรัพย์สินกันโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เช่น การเล่นไพ่ตอง บิลเลียดรูและตีผี เป็นต้น

การเล่นตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

การพนัน-คือ1

การพนันประเภทห้ามเด็ดขาด

ได้แก่ การเล่นตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ การพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งมี 28 ชนิด คือ 1.หวย ก.ข. 2.โปปั่น 3.โปกำ 4.ถั่ว 5.แปดเก้า 6.จับยี่กี 7.ต่อแต้ม 8.เบี้ยโบกหรือคู่คี่หรืออีโจ้ง 9.ไพ่สามใบ 10.ไม้สามอัน 11.ช้างงาหรือป๊อก 12.ไม้ดำไม้แดงหรือปลาดำปลาแดงหรืออีดำอีแดง

13.อีโปงครอบ 14.กำตัด 15.ไม้หมุนหรือล้อหมุนทุกๆ อย่าง 16.หัวโตหรือทายภาพ 17.การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูกหรือวางยาเบื่อยาเมา ให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งขันหรือการเล่นอื่นๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้

18.บิลเลียดรู ตีผี 19.โยนจิ่ม 20.สี่เหงาลัก 21.ขลุกขลิก 22.น้ำเต้าทุกๆ อย่าง 23. ไฮโลว์ 24.อีก้อย 25.ปั่นแปะ 26. อีโปงซัด 27.บาการา 28.สล๊อตแมชิน การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ประเภทนี้ ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นโดยเด็ดขาด

เว้นแต่ในกรณีที่รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการพนัน ฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การอนุญาตกระทำได้ยาก จึงมีผลเท่ากับไม่อนุญาตให้จัดให้มีการเล่นในตัว

การพนันประเภทอนุญาต

ได้แก่ การเล่นตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งมี 28 ชนิด คือ 1.การเล่นต่างๆ ที่ให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวมาในอันดับ 17 แห่งบัญชี ก. 2.วิ่งวัวคน 3.ชกมวย มวยปล้ำ 4.แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ 5.ชี้รูป 6.โยนห่วง

7.โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ 8.ตกเบ็ด 9.จับสลากโดยวิธีใดๆ 10.ยิงเป้า 11.ปาหน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งใดๆ 12.เต๋าข้ามด่าน 13.หมากแกว 14.หมากหัวแดง 15.บิงโก 16.สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง

17.โตแตไลเซเตอร์สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 18.สวีปสำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 19.บุ๊กเมกิ้งสำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 20.ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ใช่ออก ในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 21.ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม

ไพ่ต่างๆ 22.ดวด 23.บิลเลียด 24.ข้องอ้อย 25.สะบ้าทอย 26.สะบ้าชุด 27.ฟุตบอลโต๊ะ 28.เครื่องเล่น ซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือ วิธีอื่นใด ซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น